3- در نمودار زير به جاي حروف داده شده چه كلمه هايي بايد نوشت تا نمودار كامل شود .

                         ب                    اندام                        الف                         سلول

4- سلول از چه اجزايي تشكيل شده است ؟

5- كار پوسته سلول چيست ؟

6- كار سيتوپلاسم چيست ؟

7- ماده ي اصلي تشكيل دهنده پوسته سلول چيست؟

8- حجيم ترين بخش سلول چه نام دارد؟

9- كروموزوم چيست و در كجا قرار دارند ؟

10- كار هسته سلول چيست ؟

11- همه ي سلول هاي مختلف پوسته اي دارند كه ورود و خروج مواد به سلول را تنظيم مي كند پوسته ي سلول هاي گياهي چه تفاوتي با سلول هاي جانوري دارد؟

12- سه نوع وسيله ي حركتي در تك سلولي ها را نام ببريد؟

13- كار سلول چيست ؟

14- تركيب دروني  سلول شامل چه موادي است ؟

15- كار هر كدام از سلول هاي زير را بنويسيد :

الف) سلول لوزالمعده :

ب ) گلبول سفيد :

پ)  سلول ديواره ي روده :

ت) سلول ماهيچه:

ث) گلبول قرمز :

ج) سلول عصبي :

ح) سلول شبكيه ي چشم :

16- هر يك از موارد زير مربوط به يكي از قسمت هاي يك سلول گياهي است . نام آن قسمت را داخل پرانتز بنويسيد.

الف) محل ذخيره ي سبزينه ي سلول (                    )

ب) محل تنظيم ورود و خروج مواد به سلول (                           )

پ) محل انجام كارهاي سلول (                        )

ت) محل صادر شدن دستور انجام كارهاي سلول (                         )

17- جمله هاي زير را به دقت بخوانيد و در هر كدام كه اشكال علمي مشاهده كرديد صحيح آن را بنويسيد؟

الف) هر كدام از دستگاه هاي بدن به تنهايي مي تواند تمام نيازهاي فرد را بر طرف كند.

ب) در بدن انسان تمام سلولهايي كه شكل يكساني ندارند و در يك محل قرار دارند متعلق به يك بافت هستند .

پ) پوسته ي سلول مانند يك صافي است كه مواد را فقط براساس اندازه ي آن ها عبور مي دهد .

ت) هر چه سلول بزرگ تر باشد كارهايش را بهتر انجام مي دهد .

 تاريخ : جمعه ششم فروردین ۱۳۸۹ | 1:37 | نویسنده : احمد ایزدی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.